Comissions i Grups de Treball

El Col·legi posa a l’abast de totes les persones col·legiades la possibilitat de treballar i de posar en comú temes sectorials i/o territorials mitjançant la creació de Grups de Treball. Els Grups de Treball són, per tant, un element de participació que les col·legiades i col·legiats tenen al seu abast per contribuir a enriquir la professió i la pròpia institució. Sota la coordinació d’un membre del grup, escollit prèviament pels seus integrants, els Grups de Treball es reuneixen periòdicament a la seu col·legial per tractar temes sectorials que els són propis (salut mental, disminuïts psíquics, ABS, atenció precoç i gent gran, entre molts altres) o bé territorials.

Partint d’experiències i inquietuds professionals, que poden ser individuals o col·lectives, de bibliografia existent, de legislació aprovada o en tràmit i utilitzant una metodologia pròpia, els grups treballen i posen en comú diferents temes, organitzen actes, proposen formació i produeixen documents susceptibles de ser publicats. Per votació dels membres del grup, es poden acceptar persones col·legiades que no exerceixin professionalment en l'àrea de treball del grup.

Per constituir un Grup de Treball són necessàries un mínim de 10 persones col·legiades i, una vegada constituït, els seus membres hauran de donar compte de la seva existència i pla de treball a la Junta de Govern. Les propostes aportades pels Grups de Treball a la Junta seran estudiades i, si s’escau, s’executaran una vegada aprovades.

Totes les col·legiades i col·legiats poden fer-se membres dels Grups de Treball o proposar la creació de nous Grups a la Junta de Govern per escrit. Per a més informació envieu un correu a catalunya@tscat.cat

Nom Grup Delegació
Salut i Gent Gran
Terres de l'Ebre
Emergències i Catàstrofes
Tarragona
Terres de l'Ebre