Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

  • Dia: 25 de març de 2021
  • Lloc: Plataforma Online

El 25 de març, va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària del Col·legi que, de nou, es va celebrar de forma telemàtica i va comptar amb 46 persones inscrites i 3 delegacions de vot. 

La degana del Col·legi, Conchita Peña, la tresorera, Mercè Civit, el vocal, David Rodríguez, i la vicedegana de la Delegació de Manresa-Catalunya Central, Gemma Solanas, van intervenir en aquest Assemblea, que va ser tot un èxit amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia. A banda de l'informe de la Degana, es van retre comptes de l'auditoria comptable, del balanç i la liquidació del pressupost 2020 i de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020, així com de la Memòria d'Activitats del 2020. 

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del passat 25 de novembre de 2020
  2. Informe de la degana
  3. Donar compte de l’auditoria comptable. Aprovació del balanç i la liquidació del pressupost 2020. Aprovació de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020
  4. Donar compte de la Memòria d'Activitats 2020 
  5. Varis
  6. Precs i preguntes