Accés a informació pública

Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics en general tenen funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans.

En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

L'exercici d'aquest dret esta regulat en l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds d’accés a la informació pública mitjançant aquest formulari.

Share this post

Orientació i Borsa de Treball

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial