Funcions públiques

El Col·legi té la voluntat de regir-se pel principi de transparència que es desenvolupa a l'article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques. 

Per al compliment de les finalitats i funcions públiques, el Col·legi exercirà totes les funcions reconegudes en el capítol II de títol V de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. I incideix concretament en els articles 4 i 5 dels Estatuts del propi Col·legi, on es plasma, entre altres, les funcions de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia, els principis, les competències i funcions propis de la disciplina de treball social, i les bones pràctiques, així com que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

D’altra banda, el Codi de Deontologia Professional també esdevé un pilar fonamental entre les funcions publiques del Col·legi.

Website Static Page

Share this post

Orientació i Borsa de Treball

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial