Registre de Societats Professionals

Les Societats Professionals que s’inscriuen en aquest Registre són aquelles que tenen per objecte l’exercici en comú de l’activitat professional de treball social, ja sigui de manera exclusiva o juntament amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible, d’acord amb l’ordenament jurídic. Aquesta activitat, a més, ha de tenir  el seu domicili social i s’ha de desenvolupar dins de l’àmbit territorial d’aquest Col·legi, sempre que, per les seves característiques, tinguin la consideració legal de “societat professional” d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març.  
Muralles Salut SLP
Núm. De registre: SP001 Adreça: C/ Escultor Verderol s/n
Codi Postal:  43002 Població: Tarragona
email: administracio@murallessalut.cat
Data Constitució: 10/8/12
Objecte Professional: Prestació Serveis Mèdics i Sanitaris
Socis i Administradors: Ramon Monegal
Socis Professionals:  Gemma Illa Sagarra 
Núm. Col: 3494
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 
EAP DRETA DE L’EIXAMPLE, SLP
Núm. De registre: SP003 Adreça: C/ Roger de Flor, 194
Codi Postal:  08013 Població: Barcelona
Data Constitució: 25/06/2016
Objecte Professional: Sanitària
Socis i Administradors: Xavier Joaniquet Suils i Carme Campmajó Almodóvar
Socis Professionals:  Olalla Montón Lozano
Núm. Col: 5698
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

CLÚSTER BARCELONA. Promoció i canvis per la salut SLP
Núm. De registre: SP004 Adreça: Avd. Torreblanca, 2-8, 3r A
Codi Postal:  08172 Població: Sant Cugat del Vallès
Data Constitució: 03/11/2015
Objecte Professional: Àmbit de la Salut i Benestar Social a través d'un equip multidisciplinari que exerceix les professionas: metges, infermers/es, psicòlegs, treballadors/es socials i educadors/es
Socis i Administradors: Pilar Sanahuja, Jaume Serrano, Ana Maria Gil, Lara Treviño i Núria Homs
Socis Professionals:  Núria Homs Garcia
Núm. Col: 6307
Col·legi Professional: Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya

EBA VALLCARCA, S.L.P
Núm. De registre: SP005 Adreça: Avinguda Vallcarca, núm. 169, Edifici Pedraforca
Codi Postal:  08023 Població: Barcelona
Data Constitució: 04/12/2002
Objecte Professional: La sociedad tiene por objeto exclusivo el ejercicio en común de la prestación de servicios médicos y sanitarios en general. Las actividades relacionadas podrán ser realizadas por la sociedad directamente o indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades profesionales. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades que para su ejercicio la Ley establezca unos requisitos especiales que no reúna esta sociedad. La actividades realizadas por esta sociedad tendrán que adecuarse a la Ley de Sociedades Profesionales, Ley 2/2007 de 15 de marzo, y en particular por lo que se refiere a la inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Médicos de su domicilio social.
Socis i Administradors: Lluís Gracia Pardo
Socis Professionals:  Cristina Bravo Mateo
Núm. Col: 4122
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

                                                                   
VALLPLASA ATENCIÓ PRIMÀRIA, S.L.P
Núm. De registre: SP006 Adreça: Via Augusta, 366
Codi Postal:  08017 Població: Barcelona
Data Constitució: 21/06/2002
Objecte Professional: Prestació serveis mèdics i sanitaris en general així com la prestació de serveis de treball social.
Socis i Administradors: Juan Ignacio Paso Luna, Manuel Borrell Muñoz i Roger Vinyeta Cotes
Socis Professionals:  Nuria Lopez Gomis
Núm. Col: 7135
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
EAP SARRIA, S.L.P
Núm. De registre: SP007 Adreça: Via Augusta, 366 
Codi Postal:  08017 Població: Barcelona
Data Constitució: 26/03/2002
Objecte Professional: Prestació serveis mèdics i sanitaris en general així com la prestació de serveis de treball social.
Socis i Administradors: Juan Ignacio Paso Luna, Manuel Borrell Muñoz i Roger Vinyeta Cotes
Socis Professionals:  Nuria Lopez Gomis
Núm. Col: 7135
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya