Introdueixi el seu nif en format 12345678A
Introdueixi el seu numero de col-legiat de quatre digits
Introdueixi el seu primer Cognom
Introdueixi el seu segon Cognom Introdueixi el seu correu actual. A partir d'ara, aquest correu serà el usat en futures comunicacions.